Uw aanvullend pensioen als zelfstandige: welke impact?

De overheidsmaatregelen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een impact hebben op de aftrekbaarheid van uw tweedepijlerpremies voor dit jaar.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): uitstel van betaling van sociale bijdragen

In het kader van de coronacrisis kunnen zelfstandigen een aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen van het 1e en/of 2e trimester van 2020 uit te stellen met maximaal 1 jaar. Ze kunnen die bijdragen dus betalen in 2021.

Impact op fiscale aftrekbaarheid VAPZ

Wil u van deze maatregel gebruikmaken en uw bijdragen pas in 2021 betalen, dan kan u uw VAPZ-premies voor 2020 niet aftrekken. Want één van de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies is dat de zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het lopende jaar.

Betaalt u de uitgestelde sociale bijdragen vóór 31/12/2020, dan zijn de VAPZ-premies natuurlijk wel aftrekbaar.

Individuele Pensioentoezegging (IPT): overbruggingsrecht

Het 'overbruggingsrecht' is een financiële hulp van maximaal 12 maanden die is toegekend aan een zelfstandige (of meewerkende echtgeno(o)t(e) of zelfstandige helper die zijn activiteit in hoofdberoep uitoefent) die ertoe verplicht wordt zijn beroepsactiviteit stop te zetten, bijvoorbeeld door een faillissement, financiële problemen, een gebeurtenis buiten zijn wil om enz.

Zelfstandigen die door het coronavirus hun activiteit gedeeltelijk of volledig moeten onderbreken zonder dat ze effectief ziek zijn, kunnen nu ook een beroep doen op dat overbruggingsrecht. Zo kunnen ze voor maart en april – onder bepaalde voorwaarden - een maandelijks vervangingsinkomen krijgen van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).

Impact op fiscale aftrekbaarheid en belasting IPT

In het kader van een IPT wordt dit vervangingsinkomen niet aanzien als een 'normale regelmatige maandelijkse' bezoldiging met betrekking tot de 80%-regel.

Het niet-beantwoorden aan de voorwaarde van de 80%-regel, kan leiden tot:

  • Niet-aftrekbaarheid van de IPT-premies voor de onderneming
  • Belasting van de premies als een voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider 

Meer weten? Neem gerust contact met mij op en dan bekijken we samen uw situatie en de mogelijke oplossingen.